Privacy beleid

Wij nemen uw privacy ter harte. We vragen enkel gegevens te delen met ons die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Deze gegevens worden enkel met derden gedeeld wanneer strikt noodzakelijk bijvoorbeeld voor facturatie. Hieronder een volledig overzicht van het privacy beleid :

Het Oplaadnest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Oplaadnest

www.hetoplaadnest.be

De Broekbeemden 4, 2400 Mol
Greet Grietens is de contactpersoon van Het Oplaadnest.

Zij is te bereiken via info@hetoplaadnest.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Oplaadnest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (bij inschrijvingen activiteiten,wandelcoaching, verhuur)
– Organisatie en functie (bij inschrijvingen activiteiten, teambuildings,verhuur)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(bij inschrijvingen activiteiten,wandelcoaching, verhuur)
– E-mailadres(bij inschrijvingen activiteiten,wandelcoaching, verhuur)
– Ondernemingsnummer (voor facturatie)
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@hetoplaadnest.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het Oplaadnest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.
Verzenden van de nieuwsbrief en mails.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Om diensten te kunnen leveren.
het Oplaadnest analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van de diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Het Oplaadnest verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Oplaadnest werkt niet met geautomatiseerde besluitprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Oplaadnest) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Oplaadnest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia > 5j 
Adres > 5j
Andere > 5j
Voor facturatiegegevens zijn we wettelijk verplicht deze ten minste 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Oplaadnest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (facturatie, …)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Oplaadnest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetoplaadnest.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Oplaadnest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hetoplaadnest.be